20060626_005 7/14
The birthday cake at the Karmapa's 21st birthday celebration on June 26, 2006